Wednesday, October 28th, 2015


I samband med Frankrikes premiärminister Manuel Valls besök i Stockholm 17-18 september 2015, skrevs en fransk-svensk deklaration angående relationerna mellan Frankrike och Sverige.

1. Våra bilaterala förbindelser är betydande på ett ekonomiskt, kulturellt och mänskligt plan. Vår vänskap, som är djupt rotad i en gemensam historia, bekräftades vid H.M. Konung Carl XVI Gustafs och H.M. Drottning Silvias statsbesök i Frankrike nyligen. Banden mellan våra två länder har aldrig varit starkare än de är i dag. En fördjupad dialog, grundad på gemensamma värderingar, förtroende och ömsesidig förståelse, kommer att hjälpa oss att hitta konkreta svar. Vårt samarbete kommer att bedrivas på ett öppet, flexibelt och pragmatiskt sätt och kommer att vara lyhört för nya händelser, utmaningar och möjligheter.

2. På europeisk nivå eftersträvar vi samma mål: att på ett inkluderande sätt arbeta för ett Europa med ökad tillväxt och fler arbetstillfällen, ett Europa som satsar på framtiden och sina ungdomar genom att främja en ambitiös social modell. Vi vill att Europa intensifierar sina ansträngningar att hitta en gemensam lösning på migrationskrisen. Vi vill att Europa ska spela en ledande roll i kampen mot klimatförändringar och har föresatt oss att uppnå ett ambitiöst resultat vid klimatmötet COP21. Vi vill ha ett inflytelserikt Europa som främjar hållbar utveckling samt förebygger och löser konflikter i en anda av solidaritet och engagemang som svar på kriser.

3. Sverige och Frankrike delar en gemensam vision för internationella förbindelser. Våra länder är fast beslutna att stärka FN och arbeta tillsammans för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Vi kommer att verka för ett närmare samarbete på området utvecklingssamarbete. Våra länder är övertygade om vikten av att bekämpa terrorism.

4. Vi är fast beslutna att stärka vårt partnerskap och konvergensen på europeisk nivå och har beslutat om följande åtgärder:

a) Att öka våra ansträngningar att hantera migrationskrisen genom att mana till större ansvarstagande och solidaritet bland samtliga medlemsstater. Det är avgörande att samtliga medlemsstater tillämpar det överenskomna asylregelverket fullt ut. Förbättrade europeiska asylförfaranden och en mer långtgående harmonisering av nationella regler kommer så småningom att leda till ett verkligt gemensamt europeiskt asylsystem. En annan viktig beståndsdel i en heltäckande, balanserad och långsiktig europeisk migrationspolitik är en ökad vidarebosättning. Inför konferensen om västra Balkan och toppmötet i Valletta om migration kommer vi att ta upp internationellt skydd och asyl, förebyggande och kampen mot människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer och möjligheter till rörlighet, genom att inrikta oss på utvecklingseffekter, grundorsaker till olaglig migration och återvändandefrågor. 

b) Att främja initiativ som stärker konkurrenskraften och tillväxten i Europa och ökar antalet arbetstillfällen genom investeringar, innovation, frihandelsavtal, bättre lagstiftning, strukturreformer och sunda offentliga finanser. På EU-nivå kommer investeringsplanen att bidra till att öka investeringarna och förbättra investeringsklimatet, särskilt för små och medelstora företag. Vi kommer tillsammans undersöka de bästa sätten att främja innovation och konkurrenskraft i samverkan med företrädare för det franska och svenska näringslivet och offentliga institutioner.

c) Att vidta gemensamma åtgärder för att främja social konvergens i Europa, inklusive skydda arbetstagares rättigheter, uppmuntra rörlighet samtidigt som en hållbar social skyddsnivå garanteras genom möjlighet att överföra sociala rättigheter samt främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, vilket är viktiga faktorer för tillväxt, sysselsättning, konkurrenskraft och social rättvisa. Vi är beslutna att verka för en gemensam syn när det gäller förbättring av arbetsvillkor och förebyggande av social dumpning inom EU i linje med Österrikes, Belgiens, Tysklands, Luxemburgs och Nederländernas gemensamma skrivelse till Europeiska kommissionen av den 18 juni, där vi välkomnar initiativet att inleda en ”målinriktad översyn” av direktivet om utstationering av arbetstagare. Vi uppmanar parterna på den svenska och franska arbetsmarknaden att stödja dessa gemensamma strävanden genom att arbeta tillsammans.

d) Att stärka vårt samarbete för att förebygga extremism och bekämpa radikalisering, till exempel på skolor och ungdomsanstalter, i fängelser samt på Internet och i sociala medier. Ett fransk–svenskt seminarium kommer att äga rum den 18 september i Stockholm för utbyte av åsikter om de bästa sätten att bekämpa radikalisering. Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, kommer att bjudas in att besöka Frankrike som ett led i arbetet att identifiera centrala nyckelaktörer bland lokala myndigheter och inom det civila samhället.

e) Att fortsätta vår kraftfulla mobilisering i kampen mot klimatförändringar med målet att vid klimatkonferensen i Paris, som äger rum i december 2015, nå en rättsligt bindande och allmän klimatöverenskommelse som över tid bidrar till att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Full mobilisering av det civila samhället och främjande av en positiv dagordning på lokal och nationell nivå – av både den offentliga och den privata sektorn – blir centralt. Vi uppmanar svenska och franska tankesmedjor att förse oss med nya uppslag till ”gröna lösningar”. Vi kommer att fortsätta att rådgöra med varandra och utbyta god praxis om miljövänliga lösningar för byggnader, alla trafikslag samt gröna och smarta städer.

f) Att fortsätta att verka för en kraftfull europeisk utrikespolitik. Tillsammans kommer vi att identifiera idéer att införliva i en ny global EU-strategi. Vi kommer att eftersträva framsteg i fredsprocessen i Mellanöstern och verka för ett kraftfullt EU-engagemang i det södra och östra grannskapet. Tillsammans kommer vi att stärka det multilaterala samarbetet genom FN och lyfta fram gemensamma mål, såsom vårt samarbete för att främja en säker och trygg utveckling i Mali. 

Företrädare för våra regeringar kommer att träffas vid lämpliga tillfällen för att främja målen för den fördjupade dialogen.

Klicka här för att komma till Svenska Ambassadens hemsida.

#SuèdeFrance

Premiummedlemmar